Simón Coll Xocolaters

Condicions de reserva

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents Condicions Generals de Contractació tenen com a objecte regular la relació entre Chocolates Simón Coll SA (en endavant “SIMÓN COLL”) i Vostè (en endavant, el “Client”), relativa a totes les transaccions realitzades a través del lloc web simoncoll.com (en endavant, el “Lloc Web”) consistents en reserves de visites i activitats de la Companyia (en endavant, els “Serveis”).

ACCEPTACIÓ I PROVA D’ACCEPTACIÓ

La contractació dels Serveis oferts per SIMÓN COLL ha de realitzar-se a través de l’activació del botó RESERVAR que apareix en diferents llocs de l’apartat Espai Xocolata Simón Coll, i expressa l’acceptació total de les presents Condicions Generals de Contractació amb anterioritat a la reserva dels Serveis, sense que li siguin d’aplicació les novetats que puguin produir-se al clausulat de les Condicions Generals de Contractació amb posterioritat.
Des del moment de l’acceptació, l’usuari adquireix la condició de Client de SIMÓN COLL que es descriu en aquestes Condicions Generals de Contractació. Qualsevol servei ofert amb posterioritat per SIMÓN COLL haurà de ser objecte d’una nova contractació.
Si el Client desitja llegir amb més deteniment les Condicions Generals de la Contractació, pot imprimir en paper o guardar el document en format electrònic.
SIMÓN COLL enviarà al Client, una vegada acceptades de forma expressa les Condicions Generals de Contractació, justificació de la contractació efectuada, a través de correu electrònic.

Així mateix, SIMÓN COLL remetrà la reserva al Client a través dels mitjans electrònics aportats pel propi Client.
En cas de que el Client cometés un error a l’hora d’enviar les dades podrà modificar-les al Departament d’atenció al Visitant de l’Espai Xocolata SIMÓN COLL.

PREUS, FORMA DE PAGAMENT, CONDICIONS DE VISITA I CANCEL·LACIÓ DE RESERVA

Preus
Els preus aplicables a cada Servei són els indicats al lloc web en la data de contractació incloent tots ells l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit).
SIMÓN COLL es reserva el dret a efectuar al Lloc Web, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament els Serveis en funció del mercat.

Forma de pagament
L’adquisició dels Serveis es pot efectuar per qualsevol dels mitjans següents:
– Per mitjà de targetes de débit o crèdit (Visa i/o Master Card)
– Per mitjà del sistema Pay Pal

Condicions de visita
Les visites comencen amb puntualitat. En cas d’arribar tard  o bé per causes personals o bé per causes alienes, el CLIENT tindrà accés a la sala i podrà gaudir de la visita el temps restant. En cas d´arribar passada la seva hora de reserva, el CLIENT haurà perdut el seu dret a fer la visita i no podrà reclamar el reemborsament de les entrades pagades ni podrà exigir que sigui recol·locat en una altra hora de visita.
Les visites hauran de reservar-se amb antelació donat que l´aforament de la sala on es fan les visites és limitat. En cas de presentar-se sense reserva, la seva entrada quedarà subjecte a la disponibilitat del moment.
En cas que el CLIENT  (o algunes de les persones del grup a qui el CLIENT els ha fet la reserva) no es presenti el dia de la visita a l´hora reservada, haurà perdut la seva reserva i no podrà reclamar cap reemborsament ni podrà demanar l´entrega de les entrades de les persones del grup que no s´han presentat. L´adquisició de l´entrada no implica la obligatorietat per part del CLIENT de beneficiar-se de possibles accions promocionals que es puguin dur a terme al llarg de l´any. El CLIENT tampoc podrà reclamar per part de les persones que no s´hagin presentat a la visita, beneficiar-se d´aquestes possibles accions promocionals.

 

Modificació de la reserva.

SIMÓN COLL ofereix al Client la possibilitat de modificar la seva reserva (en dia o número de persones)  fins a 24h abans de la visita. Si la modificació és referent a la data de la visita, podrà fer-ho via mail a visita@simoncoll.com o bé trucant al  93 891 10 95. Si la modificació és referent al número de persones, si és a l´alça, el Client haurà d´efectuar una nova reserva per la persona/persones addicionals. Si és per modificar a la baixa, podrà fer-ho via mail a visita@simoncoll.com o bé trucant al  93 891 10 95.

 

Política de cancel·lació

SIMÓN COLL ofereix al Client la possibilitat d’anul·lar la seva reserva. Si el CLIENT ha entrat com a usuari registrat, podrà cancel·lar a través del botó “CANCEL·LAR VISITA” del seu compte d´usuari. Si el CLIENT ha entrat com a usuari convidat, podrà cancel·lar la seva reserva enviant un mail a visita@simoncoll.com indicant nom de la reserva, dia i hora de la visita. No s’acceptaran cancel·lacions per altres vies de comunicació.

La política de cancel·lacions serà:

Per visites de particulars (fins a 19 places) i visites combinades:
Fins a 24h abans de la visita: sense càrrec
Menys de 24h abans de la visita (a partir de les 00:00 del dia de la visita), no es retornaran els diners.

Per visites de grups (més de 20 adults):
Fins a 3 dies naturals abans de la visita: sense càrrec
Menys de 3 dies naturals abans de la visita, no es retornaran els diners.

SIMÓN COLL es reserva el dret de modificar unilateralment el contingut de la visita, alterar la duració de la visita per causes raonables, falta de subministrament elèctric, fallades mecàniques o informàtiques, etc.
En el cas de que SIMÓN COLL cancel·lés la visita per causes imputables a la Companyia abans del seu inici, existirà el dret de reemborsament dels imports pagats.
Per a qualsevol reclamació o consulta pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: visita@simoncoll.com

RESPONSABILITATS DE SIMÓN COLL

SIMÓN COLL garanteix la qualitat del Servei contractat a través del seu Lloc Web. Queden garantits tots els drets que les Lleis en vigor garanteixen als consumidors i usuaris.
L’ incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions Generals de Contractació podrà donar lloc a la cancel·lació dels Serveis contractats pel Client.

RESPONSABILITATS DEL CLIENT

El Client s’obliga a realitzar un ús lícit dels Serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.
El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades al complimentar els formularis de contractació, evitant la causació de perjudicis a SIMON COLL producte de la incorrecció dels mateixos.
L’ incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions Generals de Contractació podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels Serveis per part de SIMÓN COLL sense necessitat de previ avís al Client i sense que això li doni dret a cap tipus d’indemnització.

DADES PERSONALS I COMUNICACIONS PERSONALS

Sense prejudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis del Lloc Web, les dades personals que el Client faciliti formaran part d’un fitxer titularitat de SIMÓN COLL amb la finalitat de gestionar i atendre la seva sol·licitud, això com per a poder remetre la informació sobre els productes que elaborem i distribuïm, tant per mitjans postals com electrònics.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials, enviant un correu electrònics a la direcció chocolates@simoncoll.com

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les creacions, marques, logotips, i qualsevol altre susceptible de protecció, continguts al Lloc Web de SIMÓN COLL corresponen en exclusiva a SIMÓN COLL o a tercers que han autoritzat la seva inclusió al Lloc Web. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades de dites creacions, marques, logotips, etc. constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de SIMÓN COLL o del titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l’exercici de quantes accions judicials o extrajudicials li poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets.
Així mateix, la informació a la qual el Client pot accedir a través del Lloc Web, pot estar protegida per drets de propietat intel·lectual o d’una altra índole. SIMÓN COLL no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions de tals drets que pugui cometre com a usuari.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

En el supòsit de que sorgís qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents Condicions Generals de Contractació, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas, coneixeran de l’assumpte, seran els que dipsosi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc de compliment de l’obligació o al del domicili de la part compradora.
En cas de que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).